İŞLEME POLİTİKASI
KİŞİSEL VERİ

AMAÇ

Bu politika ile MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verileri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda iş ortaklarımız, mevcut ve aday çalışanlarımız, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz, şirket hissedarlarımız, ziyaretçilerimiz ve üçüncü kişiler başta olmak üzer kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

KVKK’ya uyumluluğun sağlanması için   MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel veriler mevzuatta öngörülen genel ilke ve hükümlere uygun olarak işlenecektir. Bu kapsamda,MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ.; KVKK ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmektedir.

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ.; kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, orantılılık gereklilikleri dikkate alınacakve kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakla ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak için gerekli sistemleri kurmakla yükümlüdür.

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini belirlemekle ve bu amaçları kişisel veriler işlenmeden önce veri sahiplerinin bilgisine sunmakla yükümlüdür. Kişisel veriler belirtilen meşru ve hukuka uygun amaçlar dışında işlenmeyecektir..

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ; kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine elverişli bir biçimde işleyecek ve amacın gerçekleştirilmesi ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınacaktır.

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. ve 7. maddelerine uygun olarak; işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir.MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ. öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edecek, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranacak, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Kanunun 5 inci Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı Olarak Kanunun 4. Maddedeki Temel İlkelerin Tümüne Uygun Şekilde Yürütülmesi

Kişisel veriler kural olarak, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına uygun olarak işlenecek MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, Şirket iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak yürütülüp yürütülmediği tespit edilecek, bu şartlardan bir veya bir kaçını sağlamayan kişisel veri işleme faaliyetleri süreçlerde yer almayacaktır. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak yürütülmesinin sağlanmasının yanı sıra tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVK Kanunu’nun 4üncü maddesinde belirtilen ve Politikanın III. bölümlerinde belirtilen tüm ilkelere uygun hareket edilmesi ve söz konusu ilkeleri içinde barındırması sağlanacaktır. Özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVK Kanunu’nda öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek; yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 1. Kişisel Verilerin Tespiti ve İşlenmesi

KVKK uyarınca, kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Kişisel veri kavramı sadece ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi kişilerin tanınmasını ve teşhisini sağlayan bilgilerden ibaret olmayıp ayrıca kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik tüm bilgilerini de kapsamaktadır.
Kişinin kimlik bilgilerine ek olarak, vatandaşlık numarası, vergi numarası, pasaport numarası, sosyal güvenlik numarası, sürücü belgesi numarası, taşıt plakası, ev adresi, iş adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası, özgeçmişi, fotoğrafı, videosu, genetik bilgileri, kan grubu, kriminal geçmişi ve adli sicil bilgileri gibi kişinin belirli veya belirlenebilir olmasını sağlayan tüm bilgiler kişisel veri niteliği taşımaktadır ve kişisel verilerin korunması kapsamına girmektedir.

Bu tanım uyarınca, MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ iş ortakları, çalışanları ve müşterileri başta olmak üzere üçüncü kişiler de dahil, topladıkları tüm verilerin kişisel veri kapsamına girip girmediğini tespit edecek ve bu verileri KVKK’nundaki kurallara uygun olarak işleyecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ.; KVKK uyarınca kişisel verileri ancak ilgili kişilerin açık rızası ile işleyecektir Ancak, aşağıdaki şartlardan herhangi birinin var olması halinde, açık rıza aranmaksın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkansızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişilerin kendileri veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu bir durum olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan durumlarda.
Kişisel verinin ilgili kişisi tarafından alenileştirilmesi,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kanun kapsamında bir takım kişisel veriler özel veri kapsamında değerlendirilmiş olup ve MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ bu tür verileri ilgilisinin açık rızası olmaksızın veya Kanun’un 6. Maddesinin üçücnü fıkrasında düzenlenen sistisnalar bulunmaksızın işlemeyecektir. Açık rıza; verileri toplanacak kişiye bu verilerin hangi amaçlarla toplandığını bildirdikten sonra ayrıntılı bir rızanın alınması anlamına gelmektedir.
KVKK; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel veri niteliğinde saymıştır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemleri de alacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, veri sahibinin açık rızası ile kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak,MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ ., açık rıza alınmaksızın işlenebilen veriler ile sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri KVKK’da öngörülen sınırlamalara uygun olarak açık rıza olmaksızın üçüncü kişilere aktarabilecektir.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, açık rıza olmaksızın aktardığı verileri KVKK’daki sınırlamalara uygun olarak aktarmak amacıyla gerekli idari ve teknik önlemleri alacaktır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ. tarafından kişisel veriler KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması halinde Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir..

 1. Bina Girişleri ve İçerisindeki Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile Network ve İnternet Sitesi Kullanıcıları

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla CB GAYRİMENKUL FRANCHİSİNG PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. Bu kapsamda MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak,MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ , müşterilerin ve üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ çalışanının erişimi bulunmaktadır.
MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, bina ve tesisler içerisinde kaldıkları süre boyunca talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanmaktadır.. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonimleştirilmesi

  Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmekte, bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte görevlendirmekte ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aşağıda yer alan hususlarda aydınlatacaktır:
— Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
— Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
— Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
— Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
— Kişisel veri sahibinin KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları.

Bu yükümlülük uyarınca, MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ hazırlamış oldukları aydınlatma metnini internet sitelerinde yayınlamakta ve veri toplama faaliyetleri sırasında veri sahibini aydınlatmak amacıyla uygun süreçleri tasarlamaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularını Yanıtlandırma Yükümlülüğü

Kişisel veri sahipleri, KVKK uyarınca yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ ’ye ekteki başvuru formu veya “milenia@hs01.kep.tr” KEP adresi ile başvuruda bulunarak, bilgi talep edebilir.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın md 13 uyarınca başvuruları cevaplandırılması ve sair idari ve teknik düzenlemelere ilişkin prosedürleri oluşturmuştur olup uygulamaktadır.
Kişisel veri sahipleri;

— Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
— Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
— Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
— Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
— Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
— İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
— İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
— İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
— Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ yalnızca yazılı veya güvenli elektronik imzayla imzalanmış olarak kayıtlı elektronik posta adreslerine iletilen talepleri işleme almaktadır. KVK Kurulu başkaca başvuru yöntemleri belirlediği takdirde bu yollar ile de başvuru kabul edecektir.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ , talebi niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içerisinde yanıtlayacaktır. MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, başvuruları kabul ederek gereken işlemleri gerçekleştirecek ya da başvuruları gerekçeli olarak reddedecektir
Kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya başvuruya cevap verilmemesi hallerinde cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, şikayetleri engellemek amacıyla kişisel veri sahiplerine KVKK’nun öngördüğü şekilde zamanında ve gerekçeli olarak cevap verecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ,  işlemekte oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellenmesini ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.

KVK Kurulu, ileride veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler hakkında detaylı düzenlemeler getirebilecektir. Dolayısıyla MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ , bu kapsamdaki yükümlülüklere de uyum sağlamak amacıyla gerekli özeni gösterecek ve kişisel verilerin güvenliğini sağlayacaktır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ , alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaya yönelik sistemleri oluşturmuşturmaktadır. Bu denetim sonuçları MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde görevli birimlerce incelenecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ , işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede kişisel veri sahibine ve mevzuatın gerektirmesi halinde KVK Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ  bünyesinde gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur..
MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından güvenlik riski teşkil eden durumlar tespit edilirse vakit kaybetmeksizin söz konusu riski ortadan kaldıracak önlemler alacaktır.

3.1. Hukuka Uygun Veri İşlenmesinin Temini İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde iş birimleri tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin tüm süreçler analiz etmektedir; iş birimleri tarafından verilerin toplanmasından silinmesine kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin tümünün hukuka uygunluk denetimi yapılmamaktadır..

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemler ile denetlenmektedir.
Alınan teknik önlemler düzenli olarak raporlanmakta olup eksiklik ya da hukuka aykırılık tespit edildiğinde ilgilisine bildirilerek eksiklik ya da hukuka aykırılığın giderilmesi sağlanmaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, çalışanlarını kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirmekte ve eğitmektedir.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ ile iş ortakları, çalışanları ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere KVKK’daki düzenlemelere aykırı biçimde kişisel verilerin işlenmemesi, ifşa edilmemesi ve kullanılmaması yükümlülüğünü getiren kayıtlar koymaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilere erişim, işleme amacı doğrultusunda sadece ilgili şirket çalışanı ile sınırlandırılmaktadır.

Her bir iş biriminin faaliyetlerinin KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanmasına yönelik işlemler, her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde tespit edilmektedir. İş birimleri özelinde uygulama kuralları belirlenmekte, bu kuralların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler alınıp prosedür oluşturularak eğitimler verilmektedir.

3.2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesini, üçüncü kişilere açıklanmasını, görüntülenmesini ve aktarılmasını önlemek için korunacak verinin niteliğine göre gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
Teknolojik gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik süreçleri tasarlamakta ve devreye almaktadır.Alınan teknik önlemler periyodik olarak ilgilisine raporlanmakta ve güvenlik riski olan hususlara ilişkin teknolojik çözümler üretilmektedir.

Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dahil olmak üzere ilgili yazılım ve sistemler kurulmaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ çalışanları alınan teknik tedbirler konusunda eğitilmekte ve teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ .çalışanlarının öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacakları ve işleme amacı dışında kullanmayacakları konusunda taahhüt almaktadır. Bu taahhüdün çalışanların işten ayrılması sonrasında da geçerli olması sağlanmaktadır.

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile yapılan sözleşmelere kişisel verileri koruma altına alacak maddeler eklenmektedir.

3.3.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamaktadır. Bu denetim sonuçları , MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

3.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ., işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, gerekli iç yapı oluşturulmaktadır.

 1. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

 MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ veri işlemeye başlamadan önce KVK Kurulu tarafından belirlenerek ilan süre içerisinde başvuru bilgi ve belgelerini sunarak veri sorumluları siciline kayıt oluşturacaktır. Sunulacak belgeler aşağıdaki gibidir:

— Veri sorumlusu olarak MİLENİA GROUP ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİnin ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
— Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
— Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
— Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
— Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
— Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
— Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

МЭСИ (Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики)

Факультет: Финансы и кредит (диплом подтвержден на территории Турции)